Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

 

psího útulku města Mariánské Lázně

Za mlékárnou č. č.tel.: 603795140,775979158

 

Majitel: Městský úřad Mariánské Lázně - odbor Správa městského majetku

Ruská 155/3, Mariánské Lázně, č.tel.: 354 623181

zastoupený panem Ing. Řezníkem

Provozovatel: MVDr Mirko PYSKATÝ - IČO 15741567

Tepelská 541/4, Mariánské Lázně , č.tel.: 354625056, 603795140,mirko.p@tiscali.cz

 

Psí útulek byl zřízen péčí a na náklady Městského úřadu Mariánské Lázně pro opuštěné a toulavé psy z regionu města Mariánské Lázně a nejbližšího okolí za účelem ozdravění životního prostředí, ochrany zdraví obyvatel a k zabezpečení zákona č.246/1992 Sb. České národní rady ze dne 15.4.1992 na ochranu zvířat proti týrání, k zabezpečení chovu těchto zvířat a po kontrole zdravotního stavu předání novým majitelům.

 

Provozní doba pro veřejnost: ve zkušebním provozu byla stanovena v rozsahu

Út - Pá 08.00 - 12,00 hod

SO a NE 08.00 - 12,00 hod v zimním období

13.00 - 17.00 hod v letním období / letní čas /

 

 

Provozovatel a veterinární péče: MVDr Mirko PYSKATÝ,

bytem, Mariánské Lázně,Tepelská 541/4 ,č.tel.: 354625056, +42060395140,mirko.p@tiscali.cz

 

Ošetřovatel: pan Pavel SELLÁR

bytem Hamrníky 8/2, tel.: 775979158

 

   Oficiální partner Občanské sdružení

      ,,TLAPKA Mariánské Lázně,,

Jednatel:    ………………  Marie Štangl

                                                  Tel.: +420724332889

 

PŘÍJEM ZVÍŘAT :

Do útulku jsou přijímáni v provozní době psi nalezení, opuštění, nebo psi z odchytu pocházející z regionu města Mariánské Lázně a nejbližšího okolí. Odchyt provádí Městská policie. Příjem psů mimo provozní dobu je možný jen ve výjimečných případech a po tel. domluvě s ošetřovatelem, nebo provozovatelem.. Pes je při příjmu zevrubně vyšetřen přijímajícím a je vystaven protokol o příjmu / ve 3 vyhotoveních -dodavatel psa, útulek, MěÚ - viz vzor/ a po veterinárním vyšetření je vystavena i zdravotní karta psa. Pes je ošetřen proti vnitřním a zevním parazitům, je mu přiděleno identifikační číslo ev. jméno a je umístěn v karanténním kotci. V případě onemocnění či poranění je provedeno základní ošetření a přivolán veterinární lékař.

KARANTÉNA :

Každý pes po příjmu do útulku musí projít karanténou v délce minimálně 10 dnů. V době karantény je vyloučeno vydání psa novému majiteli. Pes je po nezbytné, individuálně dlouhé adaptační době, zbaven vnitřních parasitů, převeden do imunity proti vzteklině a dalším inf. chorobám psů. Podle potřeby a možností je provedena i kosmetická úprava srsti a pod. V době karantény je při individuální kontrole zdravotního stavu a chování psů věnována zvýšená pozornost a je o tom veden záznam v provozním deníku. U psů rabiátních, neadaptabilních a nevyléčitelně nemocných je provedena euthanasie a to po nezbytné době k vyslovení definitivníhi rezultátu, zpravidla po 14 dnech. O důvodu euthanasie je vypracován protokol podepsaný veterinárním lékařem..

VÝDEJ ZVÍŘAT :

V případě zájmu o psa umístěného v útulku je pes zájemci předveden, je informován o jeho chování a jsou mu poskytnuty veškeré možné a dostupné informace o zvířeti a jeho potřebách. V případě zájmu jsou zájemci podány informace o chovu psů, způsobu krmení, prevenci onemocnění a další užitečné rady. O předání psa je sepsán protokol ve 3 vyhotoveních / Odběratel psa, útulek, MěÚ/ a odběratel je poučen o jeho právech a povinnostech vyplývajících ze zákona. Odběrateli bude se psem vydáno na požádání krmivo na 1 den a očkovací průkaz psa. Novému majiteli bude odborem poplatků MěÚ Mariánské Lázně prominut poplatek ze psa po dobu 5 let.

 

VETERINÁRNÍ PÉČE :

Veterinární péči v celém rozsahu zabezpečuje MVDr Mirko Pyskatý a to jednak v rámci denní kontroly zdravotního stavu psů a jednak podle potřeby. V případě nepřítomnosti potřebný veterinární zákrok provede jiný veterinární lékař. Úměrné náklady za náhradní veterinární péči ponese provozovatel.

KRMENÍ a OŠETŘOVÁNÍ PSU :

Krmení a ošetřování psů zajišťuje ošetřovatel. V době nemoci, prac.volna a dovolené náhradu zajišťuje

provozovatel. Krmení zdravých psů a jejich napájení je zajišťováno 1 x denně a 6 dnů v týdnu. V pondělí je zajišťována jen kontrola zdravotního stavu, napájení ev. krmení psů nemocných a podvyživených. V období letních veder je zajištěno napájení podle potřeby i vícekrát denně. Čištění kotců je prováděno denně. Podle možnosti a klimatických podmínek budou psi v době přítomnosti obsluhy umístěni ve výběhu. Ze společného výběhu jsou vyloučení psi nesnášenliví a agresivní.

DESINFEKCE, DEZINSEKCE a DERATISASACE :

Běžná desinfekce a dezinsekce je prováděna 1x týdně. Řádná desinfekce včetně důkladné mechanické očisty 1x měsíčně. Desinfekce kotce je prováděna po každém odsunu psa. Deratizace je prováděna 1x za 3 měsíce s následnou dohlídkou na stanovených místech pro pokládání návnady.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ :

Odklid tekutých odpadů je prováděn do městské kanalizace. Tuhé odpady a nebezpečné odpady jsou ukládány do k tomu určenému kontejneru a předány odborné firmě k neškodnému odstranění. Biologické odpady a uhynulá, ev. utracená zvířata jsou předána kafilerii.

PROVOZNÍ EVIDENCE :

V provozním deníku je zaznamenán veškerý pohyb zvířat, poznámky o denní kontrole zdravotního stavu, spotřeba krmiva a je zde zaznamenána jakákoliv normě se vymykající událost.

Měsíčně je zpracován výkaz s uvedením počtu psů přijatých, vydaných, počet krmných dnů celkem, průměrný počet psů v měsíci umístěných v útulku, spotřeba krmiva. K měsíčnímu výkazu budou přiloženy protokoly o příjmu a výdeji a u vydaných psů i karta psa. V pokladní knize jsou vedeny náklady ev. příjmy.

Pro vlastní potřebu je vedena kniha spotřeby léků a biopreparátů.

SPONZOROVÁNÍ PROVOZU :

O každém sponzorském daru bude sepsána sponzorská smlouva a bude evidována v měsíčním výkazu. Jména sponzorů budou uvedena v informačních materiálech a poutačích. Za účelem příjmu finančních darů je otevřen u banky běžný účet. 3042273/0300.

PROPAGACE :

Za účelem popularizace psího útulku a za účelem seznámení veřejnosti s provozem útulku a chovanci útulku určených k adopci je periodicky uveden krátký šot v městském televizním okruhu a na internetových stránek na adrese: www:utulek-ml.cz s fotografiemi a krátkým popisem psů.

V těchto informačních zprávách budou pravidelně uveřejňovány aktuální informace o činnosti útulku, a akcích pořádaných útulkem ve spolupráci s Občanským sdružením Tlapka Mar.Lázně. jména sponzorů a pod.

PůJČOVÁNÍ Psů.

V útulku je zřízena služba půjčování psů k procházkám. Psa vydává výhradně ošetřovatel, nebo provozovatel. Pes je vybaven vodítkem a obojkem proti vratné záloze 500,- Kč. / záloha není požadována, pokud je vodítko a obojek vlastní /. Psi jsou půjčování osobám starším 18 let a mladším dětem v doprovodu zodpovědné plnoleté osoby. Za škody způsobené psem po dobu výpůjčky zodpovídá osoba, která jsi psa na vlastní žádost půjčila za účelem procházky. O půjčení psa je veden záznam v provozním deníku.

STÁTNÍ DOZOR :

Státní dozor ve smyslu zákona o veterinární péči a zákona na ochranu zvířat provádí Okresní inspektorát Cheb Krajské veterinární správy v Karlových Varech , Dyleňská 45, Cheb - ředitel MVDr Josef Liška

 

 

Provozní řád zpracoval : Schválil:

 

                                      MVDr Mirko Pyskatý                                 RNDr Pavel Poc

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Facebook

Mail list
Statistiky

Online: 5
Celkem: 209913
Měsíc: 2829
Den: 89