Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o svěření a převodu

 

Smlouva o svěření a převodu


 

uzavřená mezi smluvními stranami

Město Mariánské Lázně, Ruská 153/3 v Mariánských Lázních

v zastoupení

MVDr Mirko Pyskatý, provozovatel útulku pro toulavá a opuštěná zvířata v Mariánských Lázních, IČO 157 41567 / dále jen převodce /

a

pan - paní / dále jen příjemce /

adresa:

 

 

r.č., nebo číslo OP :

 

I. Předmět smlouvy

 

 

Předmětem smlouvy je svěření níže uvedeného psa do péče příjemce s tím, že po uplynutí šesti měsíců, pokud se nepřihlásí původní majitel, přechází vlastnické právo ke zvířeti na příjemce za dále uvedených podmínek.

 

II. Prohlášení o oprávnění převodce

 

1./ Převodce má v souladu s ustanovením § 135 obč. zák. ve svém opatrování předmět uvedený v čl.I. této smlouvy a to po dobu jednoho roku od data nálezu. V této době je v souladu s Instrukcí MV ČSR č.1 ze dne 2.12. 1980, čl. 3, odst. F oprávněn svěřit nalezené zvíře osobě, která se svěřením souhlasí a má podmínky k péči o ně. ( Věstník vlády ČSR č. 1 z 21,1,1981 )

2./ Okresní úřad v Chebu svým zmocněním ze dne pověřil převodce, aby po uplynutí jednoho roku realizoval nález ve smyslu § 6 odst. 5 vyhl. č. 61/1986 Sb. a v souladu se zájmem společnosti ( § 14, odst. 2 vyhl.č. 119/1988 Sb. )

3./ Převodce si vyhrazuje právo kontroly stavu a držení zvířete. Bude-li zvíře chováno v podmínkách, které mu způsobují utrpení, bude zvíře úředně odebráno podle § 28 písm. c/zákona č. 246/1992 Sb. a s chovatelem bude zahájeno správní řízení.

 

 

III. Prohlášení o oprávnění příjemce

 

 

1./ Příjemce prohlašuje, že si psa řádně prohlédl, seznámil se s jeho zdravotním stavem a v tomto směru jej bez výhrad přijímá.

2./ Příjemce potvrzuje, že byl seznámen s tím, že zvíře je mu svěřeno do péče na dobu jednoho roku / zajistí pravidelné očkování psa, neprodá psa za úplatu, zabezpečí psovi odpovídající životní podmínky /. Pokud se v této zákonné lhůtě nepřihlásí původní majitel, získá příjemce psa do vlastnictví.

3./ Příjemce po povinen do 10ti dnů ode dne převzetí psa z útulku, jej přihlásit k evidenci na odbor poplatků MěÚ v Mariánských Lázních, kde obdrží známku na psa a po dobu jednoho roku bude osvobozen od poplatku.

V případě, že pes bude převzat mimo působnost MěÚ Mariánské Lázně je povinen řídit se vyhláškou v místě pobytu.

IV. Cena


Vzhledem k tomu, že předmět smlouvy je za cenu stanovenou dle platných předpisů neprodejný, jeho likvidace v souladu se zájmem společnosti a s ohledem na zákon č. 167/1993 Sb. nepřichází v úvahu, přechází po uplynutí zákonné lhůty vlastnické právo ke zvířeti na příjemce bezúplatně. Za odčervení a vakcinaci psa polyvalentní vakcínou proti psince, hepatitidě, parvovirose a vzteklině Vám účtujeme režijní cenu 200,- Kč.

 

V. Závěrečná ustanovení


 

1./ V ostatním je dán režim práva České republiky, zejména zákona občanského, předpisů prováděcích a souvisejících, není-li v této smlouvě platně ujednáno jinak.

2./ Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich vůli a že na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3./ Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem, kdy příjemce fyzicky psa převezme.

V Mariánských Lázních dne:

 

 

 

 

.............................................................. ....................................................................

 

 

 

převodce příjemce

 

 

 


 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Facebook

Mail list
Statistiky

Online: 1
Celkem: 209916
Měsíc: 2832
Den: 90